AI ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง

AI ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง

                AI หรือ Artificial Intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาขึ้นมาให้ฉลาด สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ ช่วยให้การประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่รวดเร็วขึ้น และยังสามารถดัดแปลงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ                 ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย โดย ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และคาดการณ์ว่ากำลังเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาท และความสำคัญในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก ทำให้ความสามารถของ ปัญญาประดิษฐ์ เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งการประมวลผลของข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การเข้ามาช่วยคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ในบางเรื่อง เป็นต้น                 ในปัจจุบันนี้ AI ได้เข้ามาอยู่ใน อุปกรณ์หรือบริการ ที่ผู้คนใช้งานกันทั่วไป และอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน อย่างเช่น การค้นหาข้อมูลระบบ ปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยจดจำข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ โดยในปัจจุบันมีการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้ ระบบช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ การทำงานของเว็บไซต์ในปัจจุบัน มักมีระบบแชทไว้คอยตอบหรือช่วยเหลือลูกค้าแบบออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ […]