การใช้งาน โดรน ที่มากกว่าการถ่ายรูป

การใช้งาน โดรน ที่มากกว่าการถ่ายรูป

                โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นยานพาหนะที่บินได้เหมือนอากาศยานอื่น ๆ แต่มีขนาดเล็ก แต่เดิมนิยมมติดตั้งกล้องบนยานพหนะนี้ เพื่อใช้เก็บภาพในมุมสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายจะพบว่าการนำยานพาหนะนี้ขึ้นบินจึงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ายานพาหนะอื่น ๆ โดยเฉพาะยานพาหนะขนส่งทางอากาศ ทำให้โดรนได้รับความต้องการในการใช้งานด้านการขนส่ง และงานด้านอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และงานกู้ภัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นอีกในอนาคต                 โดยโดรนถูกใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ใช้เพื่อสนับสนุนการทำสงครามของกองทัพสหรัฐอเมริกา และกลุ่มพันธมิตร และได้รับการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น พร้อมลูกเล่นหลาย ๆ รูปแบบ การพัฒนาศักยภาพในการบินให้สูงและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ยานพาหนะชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานเฉพาะ เพื่อรองรับธุรกิจแขนงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี โดรน กำลังเข้ามาทำให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง                 ในปัจจุบัน โดรน ได้เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ด้าน จนกลายเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้งานเพื่อการค้า และภาคอุตสาหกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้ ภาคการเกษตร […]